29 maja 2016

Mediacje gospodarcze

Pozwalają na ugodowe rozwiązanie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, oraz pomiędzy przedsiębiorcami a klientami, który powstał w związku z prowadzeniem działalności gospodarczych. Mediacja jest również jedną z form rozwiązywania sporów na tle pracodawca-pracownik lub pracownik-pracownik. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą, w szczególności w sprawach o:

 • zapłatę,
 • wykonanie umowy,
 • niezgodności towaru z umową,
 • ustalenie odszkodowania,
 • roszczeń wspólników czy akcjonariuszy,
 • ustalenia obowiązków w ramach umowy konsorcjum,
 • sporów między kontrahentami,
 • niewywiązywania się z postanowień, kontraktów,
 • nieetycznego działania konkurencji,
 • wszelkiego rodzaju konfliktów pracownik-pracodawca,
 • konfliktów między pracownikami,
 • konflikty między zespołami,
 • dyskryminację, mobbing.

W mediacji biorą udział przedsiębiorcy będący stronami postępowania sądowego, bądź stronami sporu który nie został jeszcze skierowany do sądu. W przypadku jeśli doszłoby do porozumienia przedsiębiorców, zawierają oni ugodę przed mediatorem. Ugody zatwierdzone następnie przez sąd poprzez nadanie klauzuli wykonalności mogą być egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona następnie przez sąd, na wniosek wierzyciela, może zostać opatrzona zaświadczeniem Europejskiego Trybunału Egzekucyjnego. Umożliwi to egzekwowanie zawartej ugody również za granicą, bez konieczności powtarzania postępowania sądowego.

Jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, nie ma przeszkód aby wystąpić na drogę sądową.

ZALETY MEDIACJI

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Koszty

 • Przy sprawie której wartość przedmiotu sporu wynosi przykładowo 100 tys. zł w sądzie należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości zazwyczaj 5 %, tj. 5000, koszt zastępstwa procesowego to około 4 tys. zł. W przypadku przegranej w całości, doliczając koszt zastępstwa procesowego strony przeciwnej ( min. 3.600 zł), przedsiębiorca poniesie przykładowo koszt około 600 zł (przy czym jest to jedynie koszt pierwszej instancji). Jeśli chcielibyśmy odwoływać się od wyroku koszt ten może ulec zwiększeniu.
 • koszt poprowadzenia sprawy w sądzie wiąże się z kosztem profesjonalnego pełnomocnika, tj. około 4.000 zł, plus dodatkowo opłata za każdy termin rozprawy (około 200 zł), przy sprawie niemajątkowej należy uiścić opłatę od pozwu wskazaną w rozporządzeniu w zależności od przedmiotu sprawy,
 • koszt mediacji to 200 – 600 zł wpisu oraz od 150 zł do kilku tysięcy złotych, w zależności od ilości sesji mediacyjnych,
 • przy ugodzie zawartej przed mediatorem w trakcie postępowania sądowego, sąd zwraca stronie ¾ opłaty wstępnej.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Szybkość

 • mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Oczywiście zdarza się, iż mediacja przekracza ten okres, jednak nie sposób porównać okresu trwania postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat, a czas ten jest tak naprawdę od nas niezależny.

mediacje_mediator_zielona_góra_sulechów_mediacje_gospodarcze

Budowa dobrego wizerunku firmy

 • postępowanie mediacyjne nie jest jawne, jako przedsiębiorcy nie narażamy się na utratę dobrego imienia, wszystko co dzieje się w trakcie postępowania mediacyjnego jest objęte poufnością.

mediacje_mediator_zielona_góra_sulechów_mediacje_rodzinne

Dobre relacje z partnerem biznesowym

 • jeśli zależy nam na tym aby utrzymać dobre relacje z partnerem biznesowym w przyszłości, mediacja jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwoli nam rozwiązać konflikt w sposób polubowny i zbuduje wzajemną relację na przyszłość. Chęć ugodowego rozwiązania sporu będzie również doceniona przez konsumenta z którym jesteśmy w sporze.

mediacje_mediator_zielona_góra_sulechów_mediacje_gospodarcze

Większe szanse na realizację ugody

 • postanowienia zawarte w ugodzie wypracowywane są wspólnie, co oznacza, iż obie strony dobrowolnie zgodziły się na warunki w niej zawarte. Tym samym szanse na to, iż ugoda zostanie zrealizowana w całości są bardzo duże.

mediator_zielona_góra_mediacje_rozwód_sulechów

Wygrany/wygrany

 • w mediacji nie ma przegranej strony. Porozumienie między stronami zawierane jest tak, aby każda ze stron była zadowolona. Nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Kompromis wypracowywany jest wspólnie, ze skutkiem na przyszłość. Ponadto mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności, promuje dialog i aktywność.

mediacje_mediator_zielona_góra_sulechów_mediacje_gospodarcze

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

 • wszczęcia postępowania mediacyjnego pozwala nam na przerwanie biegu przedawnienia, co w niektórych przypadkach może uchronić nas od utraty ogromnych kosztów.