Jakie są konsekwencje braku informacji w pozwie o próbie podjęcia mediacji?

Od 01 stycznia 2016 r. w każdym pozwie powinna  być zawarta informacja w przedmiocie próby podjęcia mediacji przez strony. Wymóg ten wprowadzono ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz 1595), zmieniając tym samym treść art. 187 par. 1 kpc, który stanowi obecnie, iż:

„Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.”

Praktyka sądów w przedmiocie braku zamieszczenia takiej informacji nie jest jeszcze jednolita. Zdecydowana większość sądów, wzywa jednak do uzupełnienia braku, uznając to jako brak formalny – w mojej ocenie słusznie. Cześć sądów wzywa do uzupełnienia takiego braku pod rygorem zwrotu pozwu. Mimo wszystko należy stwierdzić, iż jest mało prawdopodobne aby pozew został zwrócony z tego powodu. Warto jednak zwrócić uwagę na ten przepis i dochować wymogu wskazania czy podjęto próbę polubownego rozwiązania sporu, a jeśli nie to dlaczego. Tym bardziej, że zgodnie z treścią art. 103 kpc:

„§ 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.

2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

Większość pełnomocników i stron wskazując na próbę polubownego rozwiązania sporu przedstawia jako dowód wysłanie zwykłego wezwania do zapłaty. Co prawda, wezwania do zapłaty nie można uznać jako próby podjęcia mediacji bądź innej alternatywnej metody sporu, ale sądy jeszcze „przymykają na to oko”.

Warto jednak pokusić się o próbę podjęcia mediacji która może polegać chociażby na tym, że udajemy się do mediatora, mediator natomiast zwraca się pisemnie do drugiej strony z prośbą o podjęcie mediacji. Jeśli druga strona odmówi, nic na tym nie tracimy, a tylko zyskujemy dowód w postaci odmowy podjęcia postępowania mediacyjnego, co może przyczynić się do przyznania nam kosztów procesu niezależnie od wyniku sprawy.