skuteczne mediacje zakończone ugodą

w jakich sprawach prowadzimy mediacje?

Mediacje można podzielić na mediacje sądowe (ze skierowania sądu, po wszczęciu postępowania), jak również pozasądowe - jeśli strony chcąc uniknąć postępowania sądowego - zgłaszają się do mediatora celem wszczęcia postępowania mediacyjnego. Mediację można prowadzić w prawie każdej sprawie, a w szczególności w takiej, w której możliwe jest zawarcie ugody. Prowadzimy mediacje w następujących sprawach:

mediacje rozwodowe

Prowadzi się w sprawach o: ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów na małoletnie dzieci lub małżonka, podział majątku małżonków, miejsce zamieszkania dziecka, sposób i harmonogram spotkań z dzieckiem.

mediacje rodzinne

Pomagają rozwiązać konflikty pomiędzy małżonkami, partnerami, między rodzicami a dziećmi, spory pomiędzy innymi członkami rodziny. Mediacja umożliwia np.ustalenie kwoty alimentów, kontaktów z dziećmi czy wnukami.

mediacje cywilne

W szczególności w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, sprawy o zachowek, roszczenia odszkodowawcze, spory wynikające z umów, spory sąsiedzkie.

mediacje gospodarcze

Sprawy o zapłatę, wykonanie umowy, niezgodności towaru z umową, odszkodowania, roszczenia wspólników, sporów między kontrahentami, nieetycznego działania konkurencji, konfliktów pracownik-pracodawca, a także między pracownikami.

PROWADZIMY MEDIACJE ON-LINE.

Strony silnie skonfliktowane nie muszą spotykać się osobiście u mediatora. Istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji na odległość - za pomocą wideokonferencji. Strony nie muszą się też spotkać na podpisanie samej ugody. Wszystkie formalności można rozwiązać na odległość, co jest dobrym rozwiązaniem jeśli strona mieszka za granicą, lub przy silnym konflikcie.

Kim jest mediator? Mediator to bezstronna osoba, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga w osiągnięciu porozumienia które usatysfakcjonuje obie strony.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest nowoczesną, polubowną metodą na rozwiązanie sporu. Strony spotykają się razem z bezstronnym, niezależnym mediatorem. Następnie próbują wypracować wspólne porozumienie które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W trakcie postępowania mediacyjnego strony mogą opowiedzieć o swoich uczuciach, wskazać na czym im zależy i rozładować negatywne emocje. Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, a jeśli strony dojdą do porozumienia – sporządza ugodę.
ZALETY MEDIACJI
  • Mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Zdarzają się sytuacje gdy mediacja przekracza ten okres, jednak nie sposób porównać okresu trwania postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat, a czas ten jest często od nas niezależny. Mediację zakończoną ugodą można przeprowadzić w trakcie jednego spotkania.

  • Przy sprawie majątkowej której wartość przedmiotu sporu wynosi przykładowo 100 tys. zł, w sądzie należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości zazwyczaj 5 %, tj. 5000, do tego kilka tysięcy zł koszty zastępstwa. Za mediację zapłacimy zazwyczaj 1% wartości przedmiotu sporu, a w sprawach niemajątkowych 150 - 300 zł za wszczęcie mediacji, plus około 200 zł - 250 zł za godzinę mediacyjną.

  • Postępowanie mediacyjne ogranicza stres i emocje. W trakcie mediacji nie dochodzi do sytuacji w której jedna ze stron pokazuje przewagę siłową nad drugą stroną. Jeśli już wystąpią silne emocje, można zrobić przerwę w sesji aby odzyskać wewnętrzny spokój. W każdym momencie możemy też zrezygnować z mediacji gdyż jest ona dobrowolna.

  • W mediacji nie ma przegranej strony. Jest to bardzo ważne w szczególności jeśli chodzi o mediację rozwodową i dobro małoletnich dzieci które w tej mediacji powinno być najważniejsze. Porozumienie między stronami zawierane jest tak, aby każda ze stron była zadowolona. Nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Kompromis wypracowywany jest wspólnie, ze skutkiem na przyszłość.

Mediator Adwokat Natalia Petryszyn-Zachwieja

Mediator Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie, adwokat. Założycielka Kancelarii Mediacyjnej. Prowadzi mediacje na terenie całej Polski od prawie 11 lat - w sprawach rodzinnych, gospodarczych i cywilnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Mediacje, Negocjacje oraz inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów. Uczestniczyła w szkoleniach z mediacji i arbitrażu organizowanych przez Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie, Ogólnopolskim Kongresie Mediatorów Rodzinnych organizowanym przez Stowarzyszenie „Mosty Porozumienia”, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka oraz Unię Regionalnych Centrów Mediacji. Uczestniczy w wielu konferencjach związanych z mediacją i arbitrażem, m.in. międzynarodowej konferencji „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”. Zawód mediatora czynnie łączy z zawodem adwokata, co pozwala na konstruowanie ugód zgodnych z prawem, zatwierdzanych następnie przez sąd.

jaką moc ma ugoda mediacyjna?

Mediator składa ugodę we właściwym sądzie w celu jej zatwierdzenia. Jeśli sąd uzna ugodę z za zgodną z prawem i zasadami współżycia społecznego to zatwierdza ją na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), a następnie wysyła postanowienie do stron. Nie trzeba więc stawiać się w sądzie, a ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu przez sąd i ewentualnym nadaniu klauzuli wykonalności ma moc wyroku sądowego.

"Zainteresowanie mediacją zrodziło się we mnie poprzez obserwację długotrwałych procesów sądowych i wiarę w to, że ludzie są w stanie samodzielnie rozwiązać każdy konflikt. Wystarczy, że znajdą oni odpowiednią, wiarygodną, i kompetentną osobę która im w tym pomoże. Wybierając mediację mamy możliwość rozwiązania sporu w ciągu jednego dnia." - mediator N. Petryszyn-Zachwieja

aktualności

tel. +48 503 167 459