kancelaria mediacyjna petryszyn-zachwieja

czym jest mediacja?

Mediacja jest nowoczesną, polubowną metodą na rozwiązanie sporu. Strony spotykają się razem z bezstronnym, niezależnym mediatorem. Następnie próbują wypracować wspólne porozumienie które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W trakcie postępowania mediacyjnego strony mogą opowiedzieć o swoich uczuciach, wskazać na czym im zależy i rozładować negatywne emocje. Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, a jeśli strony dojdą do porozumienia – sporządza ugodę.

Kim jest mediator? Mediator to bezstronna osoba, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga w osiągnięciu porozumienia które usatysfakcjonuje obie strony.

w jakich sprawach prowadzimy mediacje?

Mediacje można podzielić na mediacje sądowe (ze skierowania sądu, po wszczęciu postępowania), jak również pozasądowe - jeśli strony chcąc uniknąć postępowania sądowego - zgłaszają się do mediatora celem wszczęcia postępowania mediacyjnego. Mediację można prowadzić w prawie każdej sprawie, a w szczególności w takiej, w której możliwe jest zawarcie ugody.
  • ustalenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, wysokości alimentów na małoletnie dzieci lub małżonka, podział majątku małżonków, miejsce zamieszkania dziecka, sposób i harmonogram spotkań z dzieckiem

  • konflikty pomiędzy małżonkami, partnerami, między rodzicami a dziećmi, spory pomiędzy innymi członkami rodziny, alimenty, kontakty z dziećmi czy wnuczkami

  • sprawy o zapłatę, wykonanie umowy, niezgodności towaru z umową, odszkodowania, roszczenia wspólników, ustalenia obowiązków w ramach umowy konsorcjum, sporów między kontrahentami, niewywiązywania się z postanowień, kontraktów, nieetycznego działania konkurencji, wszelkiego rodzaju konfliktów pracownik-pracodawca, konflikty między pracownikami, dyskryminacja.

  • sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, sprawy o zachowek, roszczenia odszkodowawcze, spory wynikające z umów, spory sąsiedzkie

jaką moc ma ugoda mediacyjna?

Mediator składa ugodę we właściwym sądzie w celu jej zatwierdzenia. Jeśli sąd uzna ugodę z za zgodną z prawem i zasadami współżycia społecznego to zatwierdza ją na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), a następnie wysyła postanowienie do stron. Nie trzeba więc stawiać się w sądzie, a ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu przez sąd i ewentualnym nadaniu klauzuli wykonalności ma moc wyroku sądowego.

aktualności

tel. +48 503 167 459