Wykonywanie w Polsce orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej

W dniu 14 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z projektem orzeczenia wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach cywilnych oraz handlowych, jak również ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z w/w państw będą mogły być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności, co znacznie ułatwi wierzycielom egzekucję należności.

Analogiczna sytuacja ma dotyczyć polskich orzeczeń sądowych, ugód sądowych (czyli również ugód zawartych przed mediatorem i zatwierdzonych przez sąd) i dokumentów urzędowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego ma powstać księga czwarta, która będzie w całości poświęcona uznawaniu i wykonywaniu w Polsce orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych z innych państw członkowskich. Projekt zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ogranicza się do wprowadzenia przepisów w przedmiocie opłat od wniosków o odmowę wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, składanych na podstawie poszczególnych rozporządzeń.

Zmiany powinny wejść w życie w dniu 10 stycznia 2015 r.

źródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6453,wykonywanie-w-polsce-orzeczen-z-panstw.html