Mediacja a nowe prawa konsumenta

Dnia 25 grudnia 2014 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ustawy dostępny jest poniżej), a tym samym uchylona została ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić można:

– wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) z 10 do 14 dni,

– jeśli konsument odstąpił od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przesyłki bądź potwierdzenia jej nadania,

– konsument, który kupi produkt posiadający wadę, składając reklamację, może wybrać między jego naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy,

– sprzedawca musi poinformować kupującego jeszcze przed zawarciem umowy o wszystkich kosztach wynikających z zawarcia umowy.

Wprowadzone zostały również ważne zmiany w Kodeksie cywilnym, które dotyczą ochrony praw konsumentów. Uwzględniając polubowne rozwiązywanie sporów, warto zwrócić uwagę na treść art. 568 § 5 Kodeksu cywilnego:

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

  1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.
  2. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  3. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  4. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  5. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Powyższy przepis o zawieszeniu terminu poprzez wszczęcie postępowania mediacyjnego jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 123 § 3 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji. Warto jednak pamiętać, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jeśli więc sąd nie zatwierdzi naszej ugody bądź mediacja nie zakończy się podpisaniem ugody, termin przedawnienia zaczyna biec na nowo.

Nowe przepisy są znacznie korzystniejsze dla konsumentów. Sprzedawcy którzy przyzwyczaili się do poprzednio obowiązujących przepisów i nie zapoznają się z nowymi normami prawnymi, mogą doprowadzić do postania konfliktów z konsumentami. Pamiętajmy, że droga sądowa powinna być ostatecznością i jeśli stosując nowe przepisy znajdziemy się w konflikcie sprzedawca-konsument, najlepszym rozwiązaniem może okazać się mediacja.

ustawa o prawach konsumenta