Wyrok czy ugoda zawarta przed mediatorem? 500+

W świetle zmian które weszły w życie w dniu 01 sierpnia 2017 r. wiele osób które nie pozostaje w związku małżeńskim (samotne matki i samotni ojcowie) zastanawia się jak zdobyć orzeczenie które pozwoli uzyskać świadczenie 500+. Program „Rodzina 500 +” działa na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

W ustawie prowadzono wymóg posiadania zasądzonych alimentów na dziecko przez osoby, które deklarują, iż są samotnym rodzicem.

Zgodnie ze zmianą: Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,chyba że:

  1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
    sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  4. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Samotny rodzic może więc złożyć pozew do sądu i oczekiwać na zasądzenie alimentów. Złożenie pozwu wiąże się z koniecznością stawienia w sądzie, gdyż sąd wyznaczy posiedzenie w celu przesłuchania stron. Jeśli strony nie zgadzają się co do wysokości alimentów, często postępowanie sądowe będzie w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem.

Drugim rozwiązaniem jest dobrowolne spisanie ugody przed mediatorem.

Ugoda sporządzona przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd – jest wystarczająca do otrzymania świadczenia 500+.

Strony mogą więc udać się do mediatora i zawrzeć porozumienie w kwestii alimentów. Ugoda spisana przed mediatorem, zostaje następnie złożona w sądzie. Sąd na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) zatwierdza ugodę, nadaje jej klauzulę wykonalności i przesyła na wskazany adres. Jeśli kwestia wysokości alimentów nie jest sporna, strony mogą zawrzeć ugodę na jednym 15-minutowym spotkaniu. Resztę formalności dopełnia mediator, a zatwierdzoną ugodę strony otrzymują pocztą.

Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu i stresu związanego z wizytą w sądzie.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów.

Umów się na podpisanie ugody